De Jacobuskerk is betrokken bij mensen, ook bij mensen die het moeilijk hebben. Het is één van de belangrijkste taken van de kerk: het dienen van je naaste. Behalve onze predikant houden vooral de diakenen zich hiermee bezig. De woorden ‘diaken’ en ‘diaconie’ zijn afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’, dat ‘dienen’ of ‘dienst’ betekent. 

Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met werkeloosheid, schulden, armoede, of die zich eenzaam voelen, vluchteling zijn of door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben in onze eigen omgeving of elders in de wereld. Want het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn of haar recht komt. De kerk probeert daar in het diaconaat handen en voeten aan te geven. Het diaconaat laat op deze manier zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.
De hoofdtaak bestaat uit zorg en ondersteuning. Daarnaast worden ook gelden afgedragen aan de landelijke Diaconie en ondersteunen we projecten wereldwijd. Hierbij worden we ondersteund door de leden van de ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
De leden van de diaconie vergaderen naast de kerkenraadsvergadering ook maandelijks als aparte groep. Onderwerpen waar de diaconie zich tijdens deze vergaderingen verder nog mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld:
- de verzorging van brood en wijn tijdens de viering van Schrift en Tafel;
- het inzamelen van geld d.m.v. collectes;
- het inzamelen van houdbare artikelen tijdens de oogstdienst t.b.v. de voedselbank;
- het verzorgen van de kerstattenties;
- via acties het inzamelen van goederen.

Contact secretariaat:  Mw. Angela Bugel, tel. 06-55558880

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL89 RABO 0373742363

 

Eerstvolgende viering

  • Viering, 31 mei 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen