Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze overleden gemeenteleden

Voorganger: ds. Jan Bos

Organist: Tiny van Nimwegen

Zang: Martijje Lubbers

 

Orgelspel & voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed)

DE VOORBEREIDING

Welkom door de ouderling

(hierna gaat de gemeente staan)

Muziek: Onze hulp in de naam
(tekst: Huub Oosterhuis. muziek: Tom Löwenthal)

Onze hulp in de Naam
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in lengte van dagen

Die sprak: “Er zij Licht” –
die zag dat het goed was
die nooit laat varen
het werk van zijn handen

Groet
v. Genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
in gemeenschap met de heilig Geest
a. Amen

Gebed van toenadering

v. Nu deze dag zich voor ons opent o God
openen wij ons voor u
Nu het zonlicht de nacht heeft verdreven
bidden wij ook om licht in ons hart
en licht in de wereld.
Roep ons bij onze naam,
en verbind ons in úw Naam.
a. Amen

(hierna gaat de gemeente zitten)

Muziek: lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed voor de nood in de wereld

Glorialied: Zingt volop Gods lof
(tekst: Sytze de Vries)

Zingt volop Gods lof, de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem, een lied in de mond.
Gij engelen, machten voor Zijn aangezicht.
En zingt u te buiten, in ’t hemelse licht.

Zingt volop Gods lof, gij, aarde in koor,
stem in met het lied, dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade, gij schepping looft Hem,
die u leerde zingen, geef liefde uw stem.

Zingt volop Gods lof, laat horen de klank,
van snaren en fluit,betoon Hem uw dank,
met al wat geluid geeft, sla aan het akkoord,
van wat Hij gedaan heeft en zing het dan voort.

Zingt volop Gods lof, want waardig is Hij,
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij,
tot leven geroepen, voor liefde bestemd,
besteedt dan uw adem, aan zingen voor Hem.

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Aansteken van de tafelkaarsen

Gebed om de heilige Geest

Lezing: Psalm 77 (door de lector)

(De klacht)
1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van Asaf, een lied.
2 Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat hij mij hoort.
3 Op de dag. van mijn nood zoek ik de Heer,
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos,
mijn ziel laat zich niet troosten.
4 Ik denk aan God en moet zuchten,
mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela
5 U laat me mijn ogen niet sluiten,
van onrust vind ik geen woorden,
6 ik zie terug op voorbije tijden,
op de dagen en jaren van vroeger,
7 bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren,
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:
8 Zou de Heer voor eeuwig verstoten,
zou hij niet langer liefhebben?
9 Is zijn trouw voorgoed verdwenen,
zijn woord voor eens en altijd verstomd?
10 Vergeet God genadig te zijn,
verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? sela
11 En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt,
de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’

(De lofprijzing)
12 Ik denk terug aan de daden van de HEER –
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,
13 overweeg elk van uw werken
en houd in gedachten uw grote daden.
14 Uw weg, God, is een heilige weg –
welke god is zo groot als onze God?
15 U bent de God die wonderen doet,
u hebt de volken uw macht getoond,
16 uw arm heeft uw volk bevrijd,
de kinderen van Jakob en Jozef. sela
17 Toen het water u zag, o God,
toen het water u zag, begon het te beven,
een huivering trok door de oceanen.
18 De wolken stortten water,
de hemel dreunde luid,
uw pijlen flitsten heen en weer,
19 uw donder rolde dreunend rond,
bliksems verlichtten de wereld,
de aarde trilde en schokte.
20 Door de zee liep uw weg,
door de wijde wateren uw pad,
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar.
21 U leidde uw volk als een kudde
door de hand van Mozes en Aäron.

Muziek: “Mijn stem is mij vergaan” (psalm 77)
(tekst: Huub Oosterhuis. Muziek: Antoine Oomen)
(uit: Huub Oosterhuis – 150 psalmen vrij)

Mijn stem is mij vergaan.
Ik roep zonder geluid.

Hemel, hoor je mij?
Ooit was iemand daar

die ik noemde ‘god’.
Jij. Besta je nog?

Ik denk aan vroeger, dagen van ooit,
dwalend door mijn geheugen.

Ik zong in de nacht,
ik was alleen met mijzelf en met jou.

Ik graaf in mijn ziel, en weet niet – ben je nog die van toen?
Ben je een ander geworden,

die geen genade meer kent?
Maar ik weet nog je woorden,

wonderen in mijn oren
de stem die mij stuurde ten goede – ik hoor je nog, diep in mijn hart.

Gij baant een weg waar geen weg is.
Gij zoekt de afgrond der zeeën.

Maar ook: de afgrond zoekt Ú
het water ziet u en golft hoog op.

Hemelwater valt u te voet
wolken omstuwen uw schouders

Gij trekt een weg door de zee.
Gij wilt wat niet kan en weet:

het kan, Gij loopt over water
en neemt aan uw hand ons mee.

Overweging

v. …. zo moge het zijn
a. Amen

Moment van stilte

Muziek: Roep onze namen
(tekst: Huub Oosterhuis. muziek: Tom Löwenthal)

Roep onze namen
dat wij u horen
dat wij weer ademen
dat wij u leven

GEDACHTENIS VAN DE NAMEN

Inleiding

Martijje Lubbers zingt: Nuum Mien Naom

As het lang leden is,
maor nog niet over is
Umdat der zoveul is gebeurd
A’w hiele stukken toen
Nog kunden overdoen
Wat was de toekomst dan aans kleurd.
Maor aj mien letters spelt
Dan vuul ik het nog wel
As je ze langzaom zeggen wilt

Ik krieg betiekenis
De tied die ik heb mist
Je woorden maokt dan het verschil

Nuum mien naom
Nuum mien naom

As elkenien hum is vergeten
Gienien der van wil weten
Nuum jij hum dan
Nuum jij mien naom

As ik het niet meer weet
As alles is vergeten
Help jij dan met um ’t weer te zien

Pak jij me bij de haand
En vörm je mien verstaand
Wees je mien wezen bovendien

Het huuft niet elke dag
Ok af en toe dat mag
Maor weet wel dat ik der op reken

Mien elke letter wel
En praot niet al te snel
Maor leg een zachte, warme deken

refrein

Wij noemen de namen van onze overleden gemeenteleden.

Tijdens het lezen van de namen is er muziek:

Dit ene weten wij en aan dit één
houden we ons vast in de donkere uren:
er is een woord, dat eeuwig’lijk zal duren,
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.

(tekst: Henriëtte Rolland Holst. Muziek: Mariëtte Harinck)

Na het lezen van de namen steken wij ook een kaars aan voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, één voor alle naamloos gestorven mensen, één voor alle slachtoffers van het Coronavirus.

Martijje Lubbers zingt: Nooit bin ik klaor

Nooit bin ik klaor um je te verliezen
Nooit bin ik klaor veur een leven apart
Nee, ‘never’ nooit niet zul ik je willen missen
Je zit in mien bloed, je zit in mien hart
Al wee’k wal dat het ooit gebeurt
Ik hoop dat het nog ieuwig duurt
Ik hoop dat wij dan alles zegt hebt wat nog mus
Al is er ja nooit ien recept
En weej niet hoeveul tied aj hebt
ik hoop dat wij dan alles in het leven hebt leefd

Hoe moet ik deur in een wereld zunder?
Hoe moet ik deur aj niet bij me bint
Kuj mij dan helpen deur in mij deur te leven
Dat ik alles van je nog altied bij me heb

---
Dan kniep ik stief mien ogen dicht
En nog kiek ik in je gezicht
En ik heur je stem nog en je lach

Dan weet ik dat het goed west is
En ondanks dat ik je nog mis
Da’k alle herinnering nog oproepen kan

Nooit zal ik je dus eigenlijk verliezen
Nooit bi’j warkelijk wied vort van mij
Nee, ‘never’ nooit niet, huuf ik je echt te missen
Je zit in mien bloed, je zit in mien hart

DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden (door Annelies Haijtink) afgesloten met:

Stil persoonlijk gebed

Onze Vader

Mededelingen en inzameling der gaven (door de diaken)

Zingen lied 753: 1,2,6 Er is een land van louter licht

Er is een land van louter licht
waar heilgen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Zegen

Orgel: Amen, amen, amen

De familieleden van onze overledenen komen zijn uitgenodigd om na de dienst het kaarsje met de naam van hun geliefde op te halen. Zij krijgen dan een kaart mee met de volgende tekst:
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen. De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
(tekst: Hanna Lam)


Collecten

1e collecte Stichting Helper

Stichting Helper, voorheen Stichting Arme Kant AA en Hunze, is een werkgroep vanuit de verschillende diaconieën binnen de gemeente Aa en Hunze die zich inzet tegen de groter wordende kloof tussen arm en rijk in Nederland. Zij biedt voorlichting, begeleiding en acute hulp. De Stichting is nauw betrokken bij de Voedselbank. Meer info via https://helperaaenhunze.nl

U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant bij "Digitale Collecte" en klik op de link daaronder), door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 t.n.v. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde met vermelding om welke collecte het gaat, of door gebruik te maken van de Givt-app.

Een uitgebreide uitleg van deze Givt-app staat ook op de website van de kerk.

2e collecte: Kerkenwerk eigen kerk
Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde of via de Givt-app

De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is op
zondag 29 november om 10.00 uur (1e adventszondag)
Voorganger: ds. Gonny de Boer (Annen)

Opgave voor deze dienst via de website www.jacobuskerkrolde.nl
of op vrijdag 27 november tussen 16.00 uur en 19.00 uur via Renate Bolhuis (242378)

U kunt deze dienst naluisteren via www.kerkomroep.nl

 

Eerstvolgende viering

  • Viering Jacobuskerk, 06 dec 2020 10:00 uur 2e ADVENT Reserveren van een zitplaats via de knop op deze website

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Download de Collecte App

qr cvk