Voorganger Ds. Jan Bos

 

ouderling:                    Janet van der Weide

diaken:                        Jan Janssens

organist:                      Klaas van der Kolk

voorganger:                 ds. Jan Bos

Voor de kinderen is er bij de ingang een tasje met een bijbelverhaal en tekenspullen

 

Orgelspel & voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed)

DE VOORBEREIDING

Welkom                     (hierna gaat de gemeente staan)

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering       

Muziek:                      lied 220 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon        

                                   orgel:  1,3

                                   stem:  2,4

                                   (hierna gaat de gemeente zitten)

Gebed voor de nood in de wereld 

                                   

Muziek:                       Kyrie (muziek: Henny Vrienten)

                                   Janskoor Utrecht, muziek: Henny Vrienten

 

                                   Kyrie eleison

                                               

                                   Licht,

                                   geef me te drinken

                                   van je vuur  -water,

                                   ik verga van de dorst

                                   Christe eleison

                                   Kyrie eleison 

                                   

Glorialied:                   Gloria

                                   Janskoor Utrecht, muziek: Henny Vrienten

                                   

                                   Gloria in excelsis Deo

                                   et in terra pax hominibus

                                   bonae voluntatis.

                                   Waar ik u loof is het dag.

                                   Boven uw muren,

                                   boven uw hemelen

                                   uit zal ik u loven –

                                   boven de nacht waarin u  mij niet hoort.

                                   Mijn angst is groot –

                                   groter zij mijn lof aan u.

                                   Gloria in excelsis Deo

                                   et in terra pax hominibus

                                   bonae voluntatis

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

 

Aansteken van de tafelkaarsen

 

Inleiding op de lezingen

 

Gebed om de heilige Geest

 

Eerste lezing uit  Exodus 20: 1-2 en 14 (door de lector)

1-2 Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd…..  14 Pleeg geen overspel

Tweede lezing: Mattheus 5: 27-32   (door de lector)

27Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 29

Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. 30En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.

31Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.” 32 En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.

Muziek:          lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken

                        tekst: Sytze de Vries melodie Cyril Taylor

Overdenking, eindigend met:

  1. zo moge het zijn
  2. Amen

 

Moment van stilte, orgelmeditatie:   lied 568a Ubi caritas Deus ibi est (Taizé)

 

DE GEBEDEN EN GAVEN

 

Dankzegging en voorbeden,  afgesloten met:

Stil persoonlijk gebed 

 

allen: Onze Vader

Mededelingen van de diaconie

Muziek:                     lied 793 Bron van liefde (orgel en stem)

                                   orgel: 1,3

                                   stem: 2

                                   (de gemeente gaat staan)

Zegen

allen: Amen

De ouderling doet mededeling over het verlaten van de kerk

Er is (bij goed weer) koffiedrinken na de dienst, buiten rondom de kerk. Houd goed afstand! 

Houd moed en heb lief.

 

Collecten

1e collecte  Voedselbank

De voedselbank Hart van Drenthe werkt in de vier gemeenten: Aa en Hunze, Tynaarlo, Assen en Midden-Drenthe. Omdat niet altijd alles voorhanden is en men de mensen toch graag een ‘goed’ pakket wil aanbieden worden extra artikelen bijgekocht. Dat gaat vooral om verse producten, zoals groente en fruit. Voor deze extra zaken houden wij een collecte.

U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder) of door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 tnv. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20 in Rolde.

2e collecte: Kerkenwerk eigen kerk

Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL29RABO 0356 0418 16 t.n.v. PKN Rolde 

De volgende vieringen van de Jacobuskerkgemeente is op

zondag 30 augustus om 10.00 uur Voorganger: ds. Jan Bos

Opgave voor deze dienst via de gele knop op de website www.jacobuskerkrolde.nl

of op vrijdag 21 augustus tussen 16.00 uur en 19.00 uur via Renate Bolhuis (242378)

U kunt deze dienst naluisteren via www.kerkomroep.nl

De tekst van de overdenking staat op de website: www.jacobuskerkrolde.nl

Eerstvolgende viering

Geen weer te geven evenementen

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen