Liturgie voor de viering in de Jacobuskerk op 2 augustus 2020

 

kerkelijk jaar:                    zevende zondag van de zomer

liturgische kleur:              groen – kleur van hoop, groei en toekomst

voorganger:                     ds. Hendrik Marsman, Nooitgedacht

ouderling:                         Janet van der Weide

diaken:                             Anneke Hollander

lector:                               Annerie de Gier

organist:                           Tiny van Nimwegen

koster:                              Harm en Trijny Schuring                              

techniek:                          Roelof Altena

 

klokgelui, orgelspel en voorbereidende stilte (tijdens het consistoriegebed)

 

welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

 

 

 

NADEREN

intro bij de zevende zomerzondag

opgangspsalm                                  psalm 92:1


Waarlijk, dit is rechtvaardig

dat men de Here prijst,

dat men Hem eer bewijst:

zijn naam is eerbied waardig.

Wij loven in de morgen

uw goedertierenheid,

ook als de nacht zich spreidt

houdt ons uw hand geborgen.

‘Sjema Israel’ (Hoor Israël)          Deuteronomium 6,4-5 (Naardense Bijbel, 2014)

4 Hoor, Israël!- de Ene is onze God, de Ene alleen!

5 Liefhebben zul je de Ene, je God,

met heel je hart, met heel je ziel

en met al je macht!

 

verstilling, bemoediging en groet

vervolg opgangspsalm  psalm 92:7


Zoals de cederbomen

hoog op de Libanon,

staan bij de levensbron

de nederige vromen.

Die in Gods huis geplant zijn,

zij bloeien in Gods licht

als palmen opgericht.

Hun lot zal in zijn hand zijn.


 

kyrie, afgesloten met                    lied 301k

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. (Heer, ontferm u! Christus, ontferm u! Heer, ontferm u!)

gloria                                                   Vocaal Theologen Ensemble,

‘Geprezen zij God’

 

HOREN EN VERSTAAN

aansteken tafelkaarsen

gebed om de Geest

de Schriften                                      (lector; ‘De Nieuwe Bijbelvertaling’, 2004)

historische boeken                  Nehemia 9,15-20

15 Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen, het land dat u hun onder ede had beloofd. 16 Maar onze voorouders hebben zich misdragen; koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. 17 Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.

18 Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 19 Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en ’s nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. 20 U gaf hun uw goede geest, en zo verkregen ze inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste hun dorst met water.

antwoordpsalm                         psalm 78:7

Zij hebben zich als kinderen misdragen,

zij hebben Gods geduld bestormd met vragen,

vragen om steeds andere zegeningen;

Hij die uit rotsen water deed ontspringen,

kan Hij in deze barre eenzaamheid

ook voedsel geven, tafels toebereid?

evangelie                                     Matteüs 14,13-21

Overvloed aan brood, gebrek aan geloof

13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. 14 Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.

15 Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 16 Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 17 Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18 Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 19 En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20 Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21 Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

antwoordpsalm                         psalm 78:2

Laat ons wat onze vaderen vertelden

doorgeven en aan onze kinderen melden.

't Getuigenis aan Israël geschonken,

het heil dat van de hemel heeft geklonken,

het is een licht dat ons ten leven leidt, -

ons en al wie door ons wordt ingewijd.

 

overdenking

voorganger:                 ... Zo moge het zijn.

GEMEENTE: AMEN

 

stilte, muzikaal meditatief

credo, acclamatie                           Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788},

uit het Magnificat (Wq 215, H.772):

koraal ‘Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto’

(Eer aan Vader en Zoon en Heilige Geest)

 

 

GEBEDEN

dankzegging en voorbeden, stil gebed

Gebed des Heren                           Vocaal Theologen Ensemble

‘Onze Vader in de hemel’

mededelingen                                 (diaken van dienst)

GEZEGEND GEZONDEN

slotlied                                               parafrase over lied 416:4

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

de gemeente gaat staan

heenzending en zegening

amen                                                   Johann Sebastian Bach (1685-1750),

uit de cantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (BWV 61):

koraal ‘Amen, amen!’

afsluitend orgelspel, gaven

Collecten:

Diaconie: ZWO kinderen in de knel

Deze keer vragen we uw aandacht voor het door ons geadopteerde project   ‘Stichting de Kleine Arbeider’ ( FPT) in Bogota. Bij FTP kunnen 120 straatkinderen een vakopleiding krijgen die bij hen past en die hen weerbaar maakt in hun moeilijke omstandigheden. De kinderen zijn niet ingedeeld op leeftijd, maar op niveau, omdat sommigen pas op latere leeftijd instromen. Voorbeelden zijn: verwerken van zuivel, maken van cadeauartikelen, groente- en fruitteelt.

U kunt uw bijdrage voor de diaconie overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder) of door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 tnv. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20 in Rolde.

 

Tweede collectie is voor de kerk

Uw bijdrage voor de kerk kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL29RABO 0356 0418 16 tnv. PKN Rolde

 

De tekst van de overdenking staat op de website: www.jacobuskerkrolde.nl

U kunt deze dienst op een later tijdstip naluisteren via www.kerkomroep.nl

 

 

 

 

 

 

De volgende viering van de Jacobuskerkgemeente is op zondag 9 augustus a.s.

Voorganger in deze dienst is ds. Hélène Westerik, Odoorn

Eerstvolgende viering

Geen weer te geven evenementen

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen