Liturgie voor de online-kerkdienst via de kerkomroep op 28 juni  2020

Medewerking: Rienk Kamer, Jan Bos, Henny Schilstra

Klokgelui

Muziek:                                   

orgelspel: Power of Life (Mons Leidvin Takle)

 

Jaap Boersma

Welkom door Rienk

VOORBEREIDING

 Aansteken van de huispaaskaars

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Muziek:                                  

Lied 76a: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

Vocaal Theologen Ensemble

Kyrie-gebed, beantwoord met:

Muziek: Kyrie (muziek: Henny Vrienten)

Janskoor Utrecht, muziek: Henny Vrienten

 Kyrie eleison

 Licht,

geef me te drinken

van je vuur-

water,

ik verga van de dorst

Christe eleison

Kyrie eleison 

Glorialied:                               

Gloria

Janskoor Utrecht, muziek: Henny Vrienten

                                   

                                               Gloria in excelsis Deo

                                               et in terra pax hominibus

                                               bonae voluntatis.

                                               Waar ik u loof is het dag.

                                               Boven uw muren,

                                               boven uw hemelen

                                               uit zal ik u loven –

                                               boven de nacht waarin u  mij niet hoort.

                                               Mijn angst is groot –

                                               groter zij mijn lof aan u.

                                               Gloria in excelsis Deo

                                               et in terra pax hominibus

                                               bonae voluntatis

   

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen  

Gebed om de Geest                

Eerste lezing:                          

Exodus 20: 1-2 en 7 (door Henny Schilstra)

Muziek:                                   

3JS en Elske DeWall.- Geef mij een naam

Ik ben de kracht, de hoogste macht

Het pril begin, de eerste zin
Ik ben verslagen, wreed vermoord
Altijd weer het laatste woord

Ik splijt de spoken van het kwaad
Met het staal van de rede

Laat de waan, leef in mijn naam

Ik ben waarom jij wou bestaan

Ken mijn ziel en spreek mijn taal
Aan het eind van mijn verhaal

Branden de muren van de haat
In het vuur van de vrede

Geef mij een naam
Noem mij het houden van elkaar
Noem mij maar God
Noem mij het goede
Geloof maar in mij
Ik ben de ruimte en de tijd
Ik ben er nu
En ik zal er morgen zijn

Waar het kwaad z'n munten slaat
Wanneer het bloed onschuldig vloeit
Waar het beest z'n ronde deed
Ben ik hoop en stelp het leed

En wis de sporen van het land
Met de zon en de regen

Geef mij een naam…

Tweede lezing:                        

Mattheus 5: 33-37

Mattheus 6: 5-7

Mattheus 7: 21-23

 (door Henny Schilstra)

Muziek:                                   

Bless the lord my soul

The Pilgrim's voices, samenzang Nederland Zingt

Overdenking 

Muziek:                                   

Orgelspel: Ich ruf zu Dir Herr Jesu Christ (J.S. Bach)

Klaas van der Kolk

DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden    

Stil persoonlijk gebed 

Onze Vader                            

Onze Vader in Het Verborgene

Huub Oosterhuis

                                               

                                               Onze Vader in het verborgene

                                               uw naam moet worden gekend en volbracht

                                               uw rijk van vrede zal worden gevestigd

                                               uw wil geschiede: hemel op aarde.

                                               Geef ons vandaag ons brood, en morgen –

                                               scheld kwijt onze schulden

                                               zoals wij kwijtschelden een ander zijn schuld.

                                               En beproef ons niet boven onze kracht.

                                               En bevrijd ons uit de macht van onrecht.

                                               Want van U is de toekomst

                                               en alle kracht in ons is van U

                                               en alle heerlijkheid komt u toe

                                               in eeuwigheid.

Mededelingen (door Rienk):

- De bloemen gaan naar mevrouw H. Hamstra, Oosterveld, Rolde

- Collecte:   Stichting Actie Calcutta

Als kinderen van de Pahariastam in India naar school willen, moeten ze overnachten in een hostel. Dit hostel heeft geen sanitaire voorzieningen. Deze collecte is bestemd voor het bouwen van een toilettenblok bij dit hostel. De opbrengsten voor dit project zijn bijna gerealiseerd. Geeft u het laatste zetje? Meer info over dit project:http://www.actiecalcutta.nl/project/p16-24-toiletten-meisjes-en-toiletten-jongens-bonphoreria

U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant

bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder) of door een bedrag te storten op

NL54RABO0356000044 tnv. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden

om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te

doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20 in Rolde.

Zegen:                                     

Opwekking 62: Vrede van God

Nederland Zingt

Nagesprek                   

Muziek:                                  

Orgelspel

Tiny van Nimwegen

Eerstvolgende viering

  • Viering(en) zondag 5 juli, 05 juli 2020 10:00 uur Viering om 10 uur en 17 uur; Aanmelden noodzakelijk (zie aparte knop: dienst bijwonen)

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen