Liturgie voor de online-kerkdienst via de kerkomroep op 21 juni 2020

Voorganger: Ds. Lambert van der Weide, Harkstede

Klokgelui

Muziek:  orgelspel: Ouverture (Oscar Depuydt) Tiny van Nimwegen

 

                      

Welkom door Rienk

                        

VOORBEREIDING

Aansteken van de huispaaskaars

Bemoediging en groet

Muziek:                                   Lied 678 vers 1,2,3,4 en 5: Vrees niet, gij land...

                                               Samenzang kerk Bellingwolde

Kyrie-gebed

Glorialied:                               Lied 103c vers 1 en 5: Loof de koning, heel mijn wezen

                                               Nederland Zingt

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing:                          Psalm 69: 14-19 (door Debora van der Weide)

(als gebed van de zondag) 

Muziek:                                   Lied 362: Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

                                               Opname uit onze Jacobuskerk

Tweede lezing:                        Matteüs 10: 16-33 (door Gemma Groot Koerkamp)

                                               Uit de Herziene Statenvertaling: 

 1. Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 
 2. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. 
 3. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. 
 4. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. 
 5. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. 
 6. De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. 
 7. En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 
 8. Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is. 
 9. De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer. 
 10. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de dienaar wordt zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! 
 11. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. 
 12. Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. 
 13. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. 
 14. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. 
 15. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. 
 16. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. 
 17. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
 18. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Muziek:                                   lied 941: Waarom moest ik uw stem verstaan?

                                               Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter; Willem Vogel, orgel 

(bron: KRO-NCRV)

Overdenking 

Muziek:                                   lied 84 vers 1 en 2: Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer

                                               Samenzang kerk Zeerijp 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden                                                                  

Mededelingen (door Rienk):

- De bloemen gaan naar dhr. Bote ten Brink, de Kampen, Rolde

- Collecte is deze keer voor Kerk In Actie: Wereldvluchtelingen Colombia

Ongeveer 4 miljoen Colombianen zijn in eigen land nog steeds op de vlucht voor geweld. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen ontheemden een nieuw bestaan op te bouwen in Bogotá. Meer info op de site van Kerk in Actie.

U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder) of door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 tnv. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20 in Rolde.

Muziek:                                   Opwekking 695 Stil (Verberg mij nu) 

                                               (Nederland Zingt)

Zegenbede

Nagesprek 

Muziek:                                   orgelspel: Trumpet Voluntary (Jeremiah Clarke)

                                               Klaas van der Kolk

Klokgelui

Eerstvolgende viering

 • Viering(en) zondag 5 juli, 05 juli 2020 10:00 uur Viering om 10 uur en 17 uur; Aanmelden noodzakelijk (zie aparte knop: dienst bijwonen)

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen