Liturgie voor de online-kerkdienst via de kerkomroep op 7 juni  2020

medewerking: Anneke Meijering, Rienk Kamer en Ds. Jan Bos

Klokgelui

Muziek:  orgelspel Gavotte Tune (Grimoaldo Macchia)Jaap Boersma

Welkom door Rienk

 

VOORBEREIDING

Aansteken van de huispaaskaars

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Muziek:  ‘Hulp’  koor Forever Worship

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

Van waar komt mijn hulp?

Mijnhulp komt van de HEER

Die hemel en aarde gemaakt heeft

De HEER is je wachter!

De HEER houdt de wacht

Over je gaan en komen

Van nu tot in eeuwigheid

(Bewerking van Psalm 121)

Kyrie-gebed en gloria: Maak ons hart onrustig God

Opwekking 805

1. Maak ons hart onrustig God

dat het ontevreden klopt

als we mooie leugens horen

en gemakkelijke woorden

Maak ons hart onrustig God                                       

2. Stort in ons uw tranen uit.                   

Mensen worden uitgebuit                    

weggeschopt en opgesloten.                

Zegen hen als WIJ hen troosten.         

Stort in ons uw tranen uit.

3. Steek in ons uw woede aan

om het onrecht te weerstaan

Geef ons moed om op te treden

laat ons vechten voor de vrede

Steek in ons uw woede aan

4. Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk

tot in alle eeuwigheid.                                        

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen  

Gebed om de Geest: lied 695: Heer raak mij aan met uw adem (Roden Girl Choristers en samenzang)

Eerste lezing:  Exodus 20, 1-3 (door Anneke Meijering)

Muziek: lied 320 1,2,3,4: Wie oren om te horen heeft (Samenzang Martinikerk Groningen)                                       

Tweede lezing: Mattheus 22: 34-40 (door Anneke Meijering)

Muziek: lied: Boek jij bent geleefd – Huub Oosterhuis (Koor van de Amsterdamse Studentenekklesia)

Boek jij bent geleefd,

zeg ons hoe te leven –

In mijn letters staat geschreven

dat alleen de geest doet leven.

Licht en adem is de geest.

Daarom ben ik neergeschreven:

dat jij zonder angst zult leven

wat je leest.

Boek jij bent geleefd,

zeg ons hoe te leven –

Wou je leven met zovelen

hier op aarde, moet je delen:

licht en adem, geld en goed.

Wie maar leeft om meer te krijgen

die zal sterven aan zijn eigen

overvloed.

Boek jij bent geleefd,

zeg ons hoe te leven –

Mozes heeft de weg gewezen,

hoor de woorden der profeten,

Licht en adem zal er zijn.

Als je mens wordt zoals Jezus:

liefde als een mens aanwezig,

wijn van liefde, brood des levens, 

zoals hij.

Boek jij bent geleefd,

zeg ons hoe te leven –

Niemand weet hoe jij moet leven,

nergens staat het opgeschreven.

Liefde tegen liefdespijn,

vriendschap tegen duizend vrezen,

zoet dat bitter kan genezen,

mens voor mensen, recht en vrede,

licht en adem, heel veel leven

mag je zijn.

Vrouw, waar is je broer?

Mens, waar is je zusje?

’t Meeste van een mensenleven

wordt het minste opgeschreven:

hoe zij trouw zijn aan elkaar,

lijden, sterven, liefde leren –

zouden wij dat ook proberen,

werd het waar.

Overdenking 

Muziek: orgelspel ballade in D (Matthias Nagel) door Tiny van Nimwegen

DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden    

Stil persoonlijk gebed 

Onze Vader               

Mededelingen (door Rienk):

- De bloemen gaan naar Bert Vos en zijn gezin. Zij wonen aan de Burgemeester. Reijndersstraat in Rolde. 

- Collecte: Artsen zonder Grenzen (AzG)

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. Zij geven deze hulp onafhankelijk van politieke, religieuze en economische belangen. Omdat iedereen toegang moet hebben tot medische zorg. Ook in deze tijd van het Coronavirus doen zij hun uiterste best om hulp te bieden, daar waar het het meest noodzakelijk is. Meer info over de projecten: https://www.artsenzondergrenzen.nl

U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder) of door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 tnv. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20 in Rolde.

Zegen

Muzieklied 705: 1,2,4 Ere zij aan God de Vader (Vocaal Ensemble Magnificat en samenzang)

Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heil'ge Geest, de Trooster,

de Drieëen'ge in Zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drieëen'ge in Zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde,

ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft,

koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,

ere zij het Lam gewijd.

Halleluja, lof, aanbidding,

brengen eng'len U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten,

legt Uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja,

lof zij U, der heren Heer.

Nagesprek met Anneke

Muziek: Orgelspel (improvisatie door Klaas van der Kolk)

Eerstvolgende viering

  • Viering(en) zondag 5 juli, 05 juli 2020 10:00 uur Viering om 10 uur en 17 uur; Aanmelden noodzakelijk (zie aparte knop: dienst bijwonen)

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen