Liturgie voor de online-kerkdienst via de kerkomroep op 31 mei 2020

Medewerking: Renate Bolhuis, Rienk Kamer, Ds. Jan Bos

Klokgelui

Muziek: orgelspel ‘Geweldige gedreven wind’ uit: Pinksteroratorium ‘Aanwezig’ Jaap Boersma

 

VOORBEREIDING

Aansteken van de huispaaskaars

Bemoediging en groet         

Gebed van toenadering

Muziek: Lied 672 vers 1 en 7: K om laat ons deze dag (Samenzang vanuit kerk Zeerijp)

Kyrie-gebed

Glorialied: lied 675: Geest van hierboven Opname: ‘met hart en ziel-tv’ (kro-ncrv) Stef Bos en jongerenkoor Samen op Weg

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen  

Gebed om de Geest: Veni sancte Spiritus Taizé/Nederland Zingt (Diverse koren en samenzang)

Veni Sancte Spiritus,

tui amoris ignem accende.

Veni Sancte Spiritus,

Veni Sancte Spiritus.

Holy Spirit, come to us,

kindle in us the fire of your love.

Holy Spirit, come to us,

Holy Spirit, come to us.

Kom tot ons, o Heilge Geest,

ontsteek in ons de vlam van uw liefde.

Kom tot ons, o Heilge Geest,

woon in ons, o Heilge Geest.

Eerste lezing: Exodus 24  (door Renate Bolhuis)

Muziek: Dat woord is niet in steen geschreven Uit: Pinkstercantate ‘Een taal van liefde’ Projectkoor De Ark (Groningen)

Dat woord is niet in steen geschreven,

niet hard in wetten neergelegd,

maar ergens in een mensenleven

uit liefde en om niet gegeven

en uitgezegd.

Dat woord wil mensen niet bedwingen,

maar lucht en adem, eten zijn

en leven, liefde doen ontspringen,

in fluisteringen en in zingen

geweten zijn.

Dat woord geeft niet de wind van voren,

veroordeelt niet en wil geen wraak,

is dagelijks opnieuw geboren

en in een mensenhart te horen,

tot licht gemaakt.

Laat mij een taal van liefde spreken,

verzoening mag mijn spreken zijn,

een woord dat als een warme deken

bedekt wie in de kou bezweken,

zo zal het zijn.

Tweede lezing: Handelingen 2: 1-13 (door Renate Bolhuis)

Muziek: De Geest van God is als een dans, Wie door de Geest is aangeraakt, uit: Pinksteroratorium ‘Aanwezig’

De Geest van God is als een dans,

een dans van grote vreugde

in vlindervlucht en golvend graan,

in water dat als prisma kaatst,

een regenboog van kleuren.

Jij, die ons helpt het beeld niet kwijt te raken,

van God die de Nabije, de gans Andere is,

Die door de wolken duikt,

wolk van Gods tegenwoordigheid op aarde,

om iets te laten zien van wat onzichtbaar blijft, 

jij, Geest van God.

De Geest van God, Zij roept ons op

zorgvuldig te bewaren,

dat ingeschapen evenwicht

waardoor het leven mogelijk is,

van mens, milieu en aarde.

De Geest van God woont in de stad

in stilte bij de mensen,

en tussen snelweg en cement,

in hoogbouw, buitenwijk en flat

troost Zij met hulp en kennis.

De Geest van God, een scheppingsdans,

voortdurend in beweging,

klinkt op in mens- en vogellied,

in alle soorten van muziek,

de trilling van het leven.

Jij, die ons helpt het beeld niet kwijt te raken,

van God die de Nabije, de gans Andere is,

Die door de wolken duikt,

wolk van Gods tegenwoordigheid op aarde,

om iets te laten zien van wat onzichtbaar blijft, 

jij, Geest van God

Wie door de Geest is aangeraakt

begint opnieuw te leven

en geeft dit door,

een lopend vuur,

een lichtend spoort trekt door de wereld,

zet de mens in vuur en vlam,

verenigt tot gemeenschap.

Een lange optocht door de tijd

op weg en werkend aan een rijk

van volmaakte vreugde!

 

Overdenking 

Kerntekst bij overdenking:      

“U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen” (2 Korintiërs 3:3)

 

Muziek: Orgelspel: Geest van hierboven (lied 675) (Tiny van Nimwegen) 

 

DE GEBEDEN EN GAVEN

Wij gedenken Teunis Jan Themmen

Muziek: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf (Opname uit onze eigen Jacobuskerk)

Dankzegging en voorbeden    

Stil persoonlijk gebed 

Muziek: Onze Vader: lied 369b (Vocaal Theologen ensemble)    

Mededelingen (door Rienk):

- De bloemen gaan naar mevrouw Schalk, Grolloërstraat in Rolde.

- Collecte:   Kinderen in de Knel (ZWO)

Wie door de sloppenwijken van Bogotá in Colombia loopt, ziet talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en hebben te maken met veel geweld. School komt vaak op de laatste plaats. De bevlogen medewerkers van FPT (Stichting Kleine Arbeider) zoeken naar alternatieven voor werk, zodat kinderen wel veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. En kinderen krijgen de kans om naar school te gaan. Zo’n 120 jongeren werken aan hun dromen via vakonderwijs, waar ook eigen producten worden verkocht en een internetcafé en cafetaria worden gerund. Ook tienermoeders worden ondersteund. De Jacobuskerk ondersteunt deze school voor een aantal jaren.

U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder) of door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 tnv. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20 in Rolde.

Zegen

Muziek: lied 687: Wij leven van de wind (Opname Nederland Zingt)

Nagesprek met Renate

Muziek: Orgelspel: Heer, raak mij aan met uw adem (Klaas van der Kolk)

---------------------------

Fluister het mij in, heilige Geest:

Ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:

Ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:

Ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:

Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, Heilige geest:

Ik zal het goede nooit verliezen.

(Toegeschreven aan Aurelius Augustinus)

-------------------------------

Eerstvolgende viering

  • Viering(en) zondag 5 juli, 05 juli 2020 10:00 uur Viering om 10 uur en 17 uur; Aanmelden noodzakelijk (zie aparte knop: dienst bijwonen)

Dienst bijwonen? Hier reserveren!

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen