LITURGIE voor de online-kerkdienst via de kerkomroep op 17 mei 2020

M.m.v. Ds. Jan Bos. Arie van Haringen en Rienk Kamer

 

Klokgelui

Muziek: Orgelspel Komt laat ons deze dag door Klaas van der Kolk

Welkom door Rienk

VOORBEREIDING

Aansteken van de huispaaskaars

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Muziek:  lied 217: De dag gaat open Jacobuskerkcantorij o.l.v. Jacques Bolhuis

Kyrie-gebed

Muziek: lied 301k: Kyrie eleison Vocaal Theologen Ensemble                             

Glorialied: lied 657: Zolang wij ademhalen Opname samenzang uit onze eigen Jacobuskerk                       

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen  

Gebed om de Geest

Eerste lezing:  Exodus 20: 1-21 (door Arie van Haeringen)

Muziek: lied 119 The Psalm Project                     

Tweede lezing: Johannes 15: 9-17 (door Arie van Haeringen)

Muziek: lied 838 vers 1 en 4: O grote God die liefde zijt Nederland Zingt                                

Overdenking 

Muziek: Orgelspel lied 695 door Klaas van der Kolk

Heer raak ons aan met uw adem,

Geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels,

Zegen ons met uw licht!

DE GEBEDEN EN GAVEN

Mededeling van overlijden

Muziek: lied 961 Niemand leeft voor zichzelf Opname samenzang uit onze eigen Jacobuskerk

Dankzegging en voorbeden    

Stil persoonlijk gebed 

Muziek: Onze Vader (Opwekking 436) Marcel en Lydia Zimmer

Mededelingen (door Rienk):

- De bloemen gaan naar Hans en Geertje Arnold, Schultehof in Rolde. 

- Collecte: Endulen hospitaal Tanzania (ZWO)

Endulen is een noodlijdend hospitaal in het Maasaigebied in Tanzania. Er zijn dringend verbeteringen en medicijnen nodig en er is een tekort aan personeel. Het ziekenhuis geeft medische zorg aan meer dan tachtigduizend Maasai die in een gebied leven ter grootte van Groningen, Friesland en Drenthe. Via een gemeentelid komt dit op ons pad. Oud-huisarts dr. Frans Senff uit Assen is direct betrokken bij het hospitaal. Hij werkt er vanaf 2003 tweemaal per jaar 7 weken en probeert in Nederland middelen bij elkaar te krijgen. Dankzij zijn acties zijn diverse verbeteringen gaande. Hij wordt o.a. gesteund vanuit de St. Franciscusparochie in Assen. 

U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkrolde.nl (kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder) of door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 tnv. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20 in Rolde.

-Volgende week is ds. Hans Katerberg uit Borger de voorganger.

Zegen

Muziek:  The Lord bless you and keep you (John Rutter) Batavia Madrigal Singers                                         

The Lord bless you and keep you.

The Lord make His face to shine upon you

and be gracious unto you.

The Lord lift up the light of His countenance upon you

and give you peace.

Amen.                                  

Nagesprek

Muziek: Orgelspel: Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine op. 11 door Klaas van der Kolk

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen