LITURGIE voor de online-kerkdienst via de kerkomroep op 10 mei 2020

 

Klokgelui

Muziek:  orgelspel van Jaap Boersma:    Trumpet Tune (Marko Hakanpää)

Welkom door Rienk

VOORBEREIDING

 Aansteken van de huispaaskaars

Muziek: lied 24: 2 (Cappella pro Cantibus Oegstgeest)

bemoediging en groet          

Gebed van toenadering

Muziek: lied 24: 1 en 4 (Nederland Zingt)     

Kyrie-gebed, eindigend met de acclamatie: Wie in de schaduw leven (vanuit onze kerk)                                             

Glorialied: In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Nederland Zingt)

 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,

in mijn God de vreugdezang.

Hij die mijn bevrijding bewerkt,

op U vertrouw ik en ken geen angst.

Op U vertrouw ik en ken geen angst.

 

Meine Hoffnung und meine Freude,

meine Starke, mein Licht.

Christus, meine Zuversicht,

auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.

Auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.

 

In the Lord I’ll be ever thankful,

in the Lord I will rejoice.

Look to God do not be afraid,

lift up your voices the Lord is near.

Lift up your voices the Lord is near.

 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,

in mijn God de vreugdezang.

Gij die mijn bevrijding bewerkt,

op U vertrouw ik en ken geen angst.

Op U vertrouw ik en ken geen angst.

 

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen  

Gebed om de Geest

Eerste lezing: Exodus 19 (door Grietje Hadders)

Muziek: Die mij droeg op adelaarsvleugels (Jacobuskerkcantorij)                                                                                  

Tweede lezing: Johannes 20: 11-18 (door Grietje Hadders)

Muziek:  I know that my Redeemer liveth (The Young Messiah)                                        

Overdenking 

Orgelspel: Belonging (Mons Leidvin Takle) gespeeld door Jaap Boersma

 

DE GEBEDEN EN GAVEN

Bericht van overlijden

Muziek: Lied 961 (opname uit onze Jacobuskerk) 

Dankzegging en voorbeden  

Stil persoonlijk gebed 

Muziek: Indisch Onze Vader 

Een Indisch meisje leerde het Onze Vader zingen in het klooster van de zusters Ursulinen in Batavia. Toen zij tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zat in een jappenkamp zong zij elke avond dit lied. Dit bracht veel gevangenen hoop en troost. Om deze reden wordt dit gezongen gebed het Indische Onze Vader genoemd.                                       

Onze Vader, die in de hemel zijt 

Geheiligd word’ Uw naam

Laat komen Uw rijk

Uw wil geschiede

Op aard’ als in de hemel

Geef ons heden ons daaglijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 

En leid ons niet in bekoring

Maar verlos ons van het kwade

Amen                    

Mededelingen (door Rienk):

Bloemen:

De bloemen gaan naar mevr. Molenaar, Asserstraat, Rolde en naar dhr. en mevr. Darwinkel, Borgerderstraat, Nooitgedacht.

Collecte: Stichting Helper

Stichting Helper, voorheen Stichting Arme Kant AA en Hunze, is een werkgroep vanuit de verschillende diaconieën binnen de gemeente Aa en Hunze die zich inzet tegen de groter wordende kloof tussen arm en rijk in Nederland. Zij biedt voorlichting, begeleiding, belangenbehartiging en acute hulp. De Stichting is nauw betrokken bij de Voedselbank en geeft mensen die op of onder het sociale minimum leven een steuntje in de rug bijv. door mensen te begeleiden die in aanmerking komen voor een uitkering of andere praktische hulp. Meer info via https://helperaaenhunze.nl/

U kunt uw bijdrage overmaken via de website www.jacobuskerkgemeenterolde.nl (kijk aan de rechterkant bij “Digitale Collecte” en klik op de link daaronder), door een bedrag te storten op NL54RABO0356000044 tnv. Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20.

Alternatieve Dorpssoep:

Ook in mei wordt er een Alternatieve Dorpssoep georganiseerd. Op donderdag 14 mei komen wij de soep bij u langsbrengen rond 17.00u. Zodat we in gedachten samen eten en verbonden zijn. Wilt u thuis meedoen met de Dorpssoep? U kunt zich aanmelden vóór woensdag 13 mei bij Kieneke Janssens via 06-10240491.

Zegen

Muziek: lied 650 De aarde is vervuld                                  

Nagesprek met Grietje Hadders

Muziek: Ramses Shaffy: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen