LITURGIE voor de online huiskamerviering van zondag 19 april

Voorganger: ds. Jan Bos

Lezingen: Marijke Boersma

Namens de kerkenraad/technische realisatie/eindredactie: Rienk Kamer

 

Klokgelui

Muziek: Orgelspel door Jaap Boersma: Power of life 

(componist Mons Leidvin Takle)

Welkom door Rienk Kamer (scriba)

VOORBEREIDING

Aansteken van de huispaaskaars

Stilte, bemoediging en groet                

Muziek: Lied 1003 Stil is de straat overal (bewerkte tekst: Jan Jetse Bol en Gert Landman, muziek: Jan Raas)

 DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen  

Muziek: lied 169 De koning van Egypteland   

Gebed om de Geest

Eerste lezing: Exodus 15:22 – 16:26 (door Marijke Boersma)

Muziek: Leid Gij mij, wees mijn bevrijder  (Nederland Zingt, tekst: Sytze de Vries)

Leid Gij mij, wees mijn bevrijder,
breng mij naar het vaderland.
In de dreigende woestijnen,
zoek ik naar Uw vaste hand.
Brood des levens, brood des levens,
manna, dat mijn honger stilt,
manna, dat mijn honger stilt.

Draag mij, als ik bang te moede,

aankom bij de doodsjordaan.

Die de dood hebt overwonnen,

breng ook mij naar Kanaän,

waar ik zingend, waar ik zingend,

voor Uw aangezicht zal staan,

voor Uw aangezicht zal staan.

                        

Tweede lezing: Lucas 24: 13-35  (door Marijke Boersma)

Muziek: Lied 687: 1,3  Wij leven van de wind/van het woord

Overdenking 

Muziek: Orgelspel door Klaas van der Kolk:

Jezus leeft en ik met Hem, lied 641

DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden    

Stil persoonlijk gebed 

Onze Vader; Onze Vader verborgen (tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen)

Mededelingen (door Rienk)

- De bloemen gaan naar mevr. Bakker, Asserstraat 1C, Rolde.

- Collecte: 

UAF Stichting voor Vluchteling Studenten.

Het UAF geeft vluchtelingen de kans om hun kennis en talent in Nederland te ontwikkelen, door begeleiding bij scholing en integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Help mee, dan help je niet alleen hen, maar de samenleving als geheel. Zie:https://www.uaf.nl

U kunt uw bijdrage overmaken op NL54RABO0356000044 Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20.

Zegen

Muziek: Dat Christus ons voor ogen staat (Nederland Zingt, tekst: Sytze de Vries)

Nagesprek 

Muziek: Orgelspel door Jaap Boersma: 

"Hope"  (componist Yiruma, Zuid Korea) 

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen