LITURGIE voor de online huiskamerviering van Paasmorgen

 

Klokgelui

Muziek:  Daar juicht een toon   

Welkom door Rienk

VOORBEREIDING

Aansteken van de nieuwe huispaaskaars

Stilte, bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Muziek: lied 632:  Dit is dag die de Heer heeft gemaakt   

Gebed uit de nood: Stil is de straat overal (tekst Jan Jetse Bol en Gert Landman

muziek: Jan Raas)

Muziek: lied 630: Sta op een morgen ongedacht           

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen  

Gebed om de Geest

Eerste lezing:              Exodus 14, 15-31 door Jeanet Sprong

Muziek:                       lied 655: Zing voor de Heer een nieuw gezang                       

Tweede lezing:            Mattheüs 28: 1-10  (door Jeanet Sprong)

Muziek:                       U zij de glorie 

Overdenking 

Muziek:                       The young Messiah - Hallelujah 

DE GEBEDEN EN GAVEN

Mededeling van overlijden:

 Op 4 april  is overleden mevr. Jessica Anna Jacoba de Does - Volkers. Zij werd 83 jaar en woonde de laatste jaren in de Vijverhof in Assen.  De begrafenis vond  afgelopen dinsdag plaats. Wij willen haar gedenken in onze gebeden en met lied 961.

Muziek:                       lied 961

Dankzegging en voorbeden    

Stil persoonlijk gebed 

Onze Vader     

Mededelingen: bloemen en collecte

Met de collecte ondersteunen wij een ‘Bala Bata’, een speciale dorpsschool voor Dalit-kinderen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. https://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-voor-dalit-kinderen

Wilt u iets geven aan onderstaande collecte(s), dan kunt uw bijdrage overmaken op NL54RABO0356000044 Diaconie Jacobuskerkgemeente Rolde. Gelieve erbij te vermelden om welke collecte het gaat. Het is ook mogelijk uw bijdrage in een enveloppe in de brievenbus te doen bij Gerk Hadders (penningmeester), Wolvenveen 20.

Zegen

Muziek:                       lied 624: Christus onze Heer verrees  

Nagesprek 

Orgelmuziek

 

Eerstvolgende viering

  • Viering, 07 juni 2020 10:00 uur Kom niet naar de kerk: Alleen te beluisteren via de kerkomroep.

Digitale collecte

digitale collecte  

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Klik hier om bij te dragen